Charta služieb je nástroj, prostredníctvom ktorého každý subjekt poskytujúci verejnú službu identifikuje štandardy svojej výkonnosti, deklaruje svoje ciele a uznáva špecifické práva pre občanov-užívateľov-spotrebiteľov. Prostredníctvom tohto dokumentu sa poskytovatelia verejných služieb zaväzujú dodržiavať určité kvalitatívne a kvantitatívne normy s cieľom monitorovať a zdokonaľovať spôsoby poskytovania a správy.

Obec Bra vytvorila v niektorých špecifických odvetviach servisné grafy s cieľom ďalej rozširovať ich šírenie v oblasti individuálnych dopytových služieb.

Sociálno-vzdelávacie služby: školská jedáleň, škôlka

Koncesované služby: Miestna verejná doprava