Účtovný úrad do 30 dní od mesiaca nasledujúceho po referenčnom období uzatvára záznamy týkajúce sa účtovného súladu s riadiacou kontrolou.