Pripravuje agendu mestskej rady pod vedením predsedu Rady a generálneho tajomníka.
Pripravuje schémy rokovania pre diskusiu mestskej rady na základe návrhov prijatých od riaditeľov jednotlivých odborov.
Pomáha riaditeľom pre všetky činnosti, ktoré sú vlastné mandátu. Pomáha v práci rady a stará sa o správu počítačov a nahrávanie zvukov z relácií.
Podporuje generálneho tajomníka pri príprave a balení, po každom zasadnutí správnej rady, zápisnice z porád a zápisnice, starostlivosť o zverejnenie a následné formality, a zhromažďovanie a archiváciu. Radí a dohliada na činnosť Konferencie Leaders Group. Starostlivosť sekretariátu, predsedníctva Rady mesta.