Pred začiatkom inzercie je zainteresovaná strana povinná predložiť vyhlásenie, a to aj kumulatívne, na reklamnú a propagačnú kanceláriu obce len na konkrétnom modeli, ktorý poskytne samotná samospráva (pozri formuláre);

Vyhlásenie musí obsahovať: charakteristiku reklamy, trvanie reklamy, umiestnenie použitých reklamných médií;

Vyhlásenie sa musí vykonať aj v prípade zmien v reklame, ktoré zahŕňajú zmenu exponovaného povrchu alebo typ inzercie, čo má za následok nové zdaňovanie; obec je povinná rozdiely medzi dlžnou sumou po novom vyhlásení a zaplatením za to isté obdobie;

Vyhlásenie o ročnej reklamy má vplyv aj na ďalšie roky, ak nie sú k dispozícii žiadne zmeny deklarovaných predmetov, ktoré by malo za následok inú výšku splatnej dane; Takáto reklama je rozšírená tým, že zaplatí príslušnú daň zaplatenú 31 januári príslušného roku, za predpokladu, že žiadna žiadosť o ukončení reklamácie v tej istej lehote.