Bežná reklama
Bežná reklama €. 11,612 za m2.

Bežná reklama s trvaním nepresahujúcim mesiace 3 za každý mesiac alebo zlomok

€. 1,611 za m2

Bežná reklama s rozlohou m2. 1 a sq. 5,50

€. 20,140 za m2.
Bežná reklama s rozlohou m2. 5,5 a 8,5 €. 30,210 za m2
Bežná reklama s plochou nad štvorcovými metrami. 8,5 €. 40,281 za m2

REKLAMA S VOZIDLAMI

Reklamy realizované s vozidlami s kapacitou vyššou ako 3.000 Kg

€. 111,553

Reklamy vyrobené s autami s nižším prietokom ako 3.000 Kg

€. 74,368

Reklama v motorových vozidlách a vozidlách, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kategóriách

€. 37,183

Pre vozidlá, ktoré sa pohybujú s prípojnými vozidlami, sa sadzby zdvojnásobili

Vozidlá nie sú určené len na označenie značky,

názvu spoločnosti a adresy spoločnosti, ak je to vhodné

nie viac ako dvakrát a každý záznam nie je prekrývať

na pol mq.

REKLAMA S SVETLOM PANELMI A PROJEKCAMI
Reklama so svetelnými panelmi a projekciami €. 61,974 za m2.
Ak to nie je dlhšie ako 3 mesiacov, pre každý mesiac alebo zlomok €. 6,197 za m2.
Pri reklamách realizovaných v mene spoločnosti sa sadzby znižujú na polovicu.

Reklama realizovaná na verejných miestach alebo otvorená pre verejnosť s diapozitívmi, ľahké projekcie

alebo kinematograficky, pre každý deň, bez ohľadu na počet správ a

projekčná plocha

€. 3,873

REKLAMA VARIABLE

Reklama vytvorená s transparentmi alebo inými podobnosťami, ktoré pretínajú cesty a štvorce, na obdobia 15 gg. alebo frakcie

€. 20,140
Reklama uskutočnená lietadlami pre každý deň alebo zlomok €. 92,961
Reklama realizovaná s balónikmi a podobne €. 46,480

Reklama distribúciou manifestu alebo iného reklamného materiálu alebo osobami, ktoré sa pohybujú značkami alebo inými reklamnými prostriedkami, pre každú osobu zamestnanú pri distribúcii alebo plnení a za každý deň alebo zlomok bez ohľadu na veľkosť reklamného média alebo množstvo distribuovaného materiálu

€. 3,873

Na reklamu pomocou zosilňovačov a pod., Pre každý reklamný bod a pre každý deň alebo zlomok

€. 11,619