ZNÍŽENIE POSÚDENIA

Sadzba dane sa zníži na polovicu:

 • pre reklamu uskutočňovanú výbormi, združeniami, nadáciami a akýmkoľvek iným orgánom, ktorý nemá účel na zisky;
 • na reklamu súvisiacu s politickými, odborovými a triednymi prejavmi, kultúrnymi, športovými, filantropickými a náboženskými, od kohokoľvek, kto si to uvedomil, s patronátom alebo účasťou miestnych vládnych agentúr;
 • na reklamu súvisiacu s vlasteneckými, náboženskými, cestovanými a charitatívnymi slávnosťami

PRIMERNÉ VÝNIMKY

Sú oslobodené od dane:

 1. reklama vykonáva vnútri areálu pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, keď sa odkazuje na činnosť vykonávaná v rovnakej, rovnako ako reklamné médium, s výnimkou značiek, vystavené v oknách a na rovnakých miestnych vstupných portov, za predpokladu, že sú relevantné pre činnosť, ktorú vykonali a nepresiahli ich, celkovú plochu jedného štvorcového metra pre každú vitrínu alebo vstup;
 2. upozornenie na verejné displeji vo výkladných skriniach alebo na miestnych prístavoch vstupe, alebo ak to nie je možné v bezprostrednej blízkosti v mieste predaja, pokiaľ ide o vykonanej práce, ako aj ustanovenia týkajúce sa umiestnenia a používania nástrojov, ktoré nemajú prekročiť plochou polovice štvorcového metra a plochami, ktoré súvisia s prenájmom alebo predajom budov, na ktorých sú pripevnené, s plochou nepresahujúcou štvrtinu štvorcového metra;
 3. reklama vyrobená zvnútra, na vonkajších fasádách alebo na ploty verejných výstavných priestorov, ak sa odkazuje na reprezentácie v programovaní;
 4. reklama, okrem známky týkajúce sa miestnych novín, časopisov, ak sú vystavené na vonkajšej fasády Sun novinových stánkov alebo v oknách alebo na vstupných dverách do predajne, kde sa predávajú;
 5. reklamy vystavený v rámci staníc služby verejnej dopravy všetkého druhu súvisiace s činnosťou vykonávanou podľa prepravy a tabuľky môžu byť na rovnakých staniciach alebo pozdĺž dopravnej trasy pre časti, ktoré obsahujú informácie o tom, ako vykonávať službu;
 6. reklama vystavená vo vnútri železničných, leteckých a lodných dopravných prostriedkov;
 7. reklama vykonávaná výlučne štátom a miestnymi verejnými orgánmi;
 8. odznaky, štítky a podobne, ktoré umožňujú objaviť ústredie výborov, združení, nadácií a akýchkoľvek iných subjektov, ktoré nevedú k zisku;
 9. štítky a podobne, ktorých zobrazenie je povinné podľa zákona alebo predpisu, za predpokladu, že veľkosť použitého média, ak nie je výslovne uvedená, nepresahuje polovicu štvorcového metra povrchu;
 10. označenia výkonu podnikania a výroby tovarov alebo služieb, ktoré rozlišujú ústredie, v ktorom sa vzťahuje činnosť, ktorej sa týkajú, s celkovou rozlohou do štvorcových metrov 5.